Billedet på sidehoved
image

Principper for Skole/hjem-samarbejde

Folkeskoleloven slår i sin formålsparagraf fast: "… folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevsalsidige udvikling …"

Det er således fastlagt, at en vellykket skolegang for den enkelte elev i høj grad forudsætter/ bygger på et samarbejde mellem forældrene og skolen. Et samarbejde der bygger på en gensidigt forpligtigende dialog, hvor både skolen og forældrene skal kunne stille krav om et positivt samarbejde i respekt for
medarbejdernes og forældrenes forskellige roller og opgaver.

På Tårs Skole er skole/hjem-samarbejdet opbygget på følgende grundelementer: Forældremøder,
skole/hjem-samtaler, elevplaner, forældreråd, klasseteamsamarbejde, forældredage og karakterblade.

FORÆLDREMØDER
Klasselæreren/kontaktpersonen indbyder til mindst et forældremøde i løbet af skoleåret.
Klassens øvrige lærere og pædagoger deltager i møderne efter nærmere aftale i klasseteamet/
primærteamet

Det første forældremøde:

  • Dagsordenen kan bl.a. indeholde følgende punkter:
  • En orientering om planerne for det nye skoleår.
  • Dialog om gensidige forventninger til et godt samarbejde.
  • Aftaler om samarbejdsformer mellem forældrene og klassens lærere og pædagoger, herunder anvendelse af SkoleIntra som informations- og kommunikationsmiddel.
  • Der træffes aftaler om der skal afholdes forældredage og i givet fald deres placering.
  • Valg af klasseforældrerepræsentanter

Alle hjem orienteres skriftlig af klasselæreren/kontaktpersonen om aftaler og beslutninger, der er truffet på mødet.

Øvrige forældremøder:
Klasselæreren/kontaktpersonen indbyder eventuelt i samarbejde med klasseforældrerådet til møder i løbet af skoleår.

Mødernes form og indhold er ikke fastlagt, men med henblik på at styrke SSP-samarbejdet anbefales at SSP-konsulenten inddrages fra og med 6. årgang.

SKOLE/HJEM-SAMTALER
Forældrene skal regelmæssigt underrettes om elevens udbytte af skolegangen.
Der sker gennem mindst en årlig skole/hjem-samtale. Form, indhold og nærmere tidspunkt aftales i teamet.
Formen for den øvrige underretning og løbende dialog med forældrene aftales på det første forældremøde.
Klasselæreren/kontaktpersonen indkalder til samtalerne og deltager sammen med en eller flere af klassens øvrige lærere og skolepædagoger.

Da en skole/hjem-samtale i høj grad handler om at gøre status og se frem mod nye mål er det naturligt at inddrage forskellige former for dokumentation i samtalen. Herunder resultater af nationale test.
Er der i forvejen udleveret elevplaner eller karakterblade inddrages de naturligt i samtalen.
Det er vigtigt, at der er en dagsorden for den enkelte samtale og at den er kendt af alle parter.
Eleverne i 1. - 4. klasserne kan deltage.

Det forventes, at eleverne i 5., 6., 7., 8. og 9. klasserne altid deltager.

ELEVPLANER
Der skal udarbejdes en elevplan for alle elever mindst en gang om året. Se nærmere for hvilke fag på hvilke klassetrin:
http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/De-nationale-test-og-evaluering/
Skolen udformer: Elevplaner. 0.-7. elevplan/ 8.-9. elev- uddannelsesplan. Skolens tilknyttede UU-vejleder er inddraget i elevernes arbejde med uddannelses-erhvervsvalg i de ældste klasser.
Senest ved skoleårets begyndelse aftales på et klasseteammøde hvornår planerne i de enkelte fag kan forventes færdige.

FORÆLDRERÅD
Forældrene opfordres til at danne et forældreråd i hver klasse.
Valg finder sted på det første forældremøde. Det anbefales, at forældrerådet består af 3-4 forældre/-
forældrepar.
Hvis ikke andet er aftalt indkalder klasselæreren til det første møde i forældrerådet inden efterårsferien.

Klasseforældrerådenes opgaver:

  • Det er op til klasseforældrerådene, eventuelt i samarbejde med klasselæreren/kontaktpersonen, nærmere at planlægge og gennemføre forskellige former for aktiviteter af mere social karakter uden for normal skoletid.
  • Deltage i orienterings- og diskussionsmøder, som skolebestyrelsen eventuelt indkalder til.
  • Deltage i forældrerådets møder sammen med klasselæreren/kontaktpersonen. Her vil forhold der vedrører klassen og forældrekredsen kunne tages op til drøftelse på et principielt niveau.

Personlige forhold vedrørende elever, forældre og lærere kan ikke diskuteres på møderne.

FORÆLDREDAGE
Klasselæreren/kontaktpersonen aftaler på det første forældremøde, om der skal afholdes forældedage og i givet fald deres antal og placering.
Øvrige forældrebesøg i klassen aftales nærmere med klasselæreren/kontaktpersonen.

KARAKTERBLADE
På 8. klassetrin gives karakterer 3 gange i løbet af skoleåret, eventuelt forud for forældresamtalerne.
Karaktererne på 8. klassetrin skal være givet ca. 1. november og 1. marts samt inden sommerferien.

Revideret skolebestyrelsen, Tårs Skole april 2015.