Billedet på sidehoved
image

Værdiregelsæt

Skolebestyrelsen ved Tårs Skole, har i samarbejde med forældrekreds og personale sammensat
”Værdiregelsæt for Tårs Skole”.

Værdiregelsættet består af følgende fire elementer:
1. ”Værdiregelsæt – hvad lægger vi vægt på i dagligdagen.”
2. Skolens målsætning
3. Skolens ordensregler
4. ”Mobning – et modspil mod mobning.”

”Værdiregelsæt – hvad lægger vi vægt på i dagligdagen.”

Fællesskab

 • Der lægges vægt på, at alle ansatte, elever/børn og forældre indgår i et forpligtigende fællesskab, præget af åbenhed og dialog.
 • Vi lægger vægt på fælles oplevelser og aktiviteter med opmærksomhed på at inddrage kreative og fysiske aspekter.
 • Vi har et fælles ansvar for skolen som organisation.
 • Vi vil skabe ”Vi-oplevelser”, traditioner.
 • Alle tager ansvar i den udstrækning den enkelte magter.
 • Alle med tilknytning til Tårs Skoles hverdag tilstræber at skabe et fagligt og socialt fællesskab.

Respekt

 • Det er grundlæggende på Tårs Skole at vi behandler hinanden med respekt.
 • Alle skal udvise ordentlighed, herunder vise respekt for hinanden med hensyn til sprog og adfærd
 • Alle udviser ansvarlig og respektfuld adfærd i de fysiske rammer
 • Vi har fokus på etik og moral

Anerkendelse

 • Der lægges vægt på gode relationer med respekt for forskellighed
 • Relationer mellem børn, forældre, pædagoger og lærere bygger på anerkendelse
 • Vi ser hinanden for det vi er
 • Vi ser hinanden for det vi kan
 • Vi lægger vægt på anerkendende dialog

Tryghed

 • Vi tilstræber i de daglige relationer, at både børn og voksne føler sig trygge i sin dagligdag på skolen
 • Der skal være plads til at den enkelte bliver set i fællesskabet
 • Alle skal have mulighed for at være sig selv og der skal være plads til forskellighed og til at fejle

Menneskesyn

 • På Tårs Skole skal der være plads til forskellige menneskesyn
 • Skolens dagligdag er præget af et menneskesyn, der er baseret på anerkendelse, omsorgsfuldhed og respekt for forskelligheder

MÅLSÆTNING FOR TÅRS SKOLE
Skolebestyrelsen har sammen med personalet fastsat følgende mål for skolens virke:
På skolen lægger vi vægt på gensidig respekt og forståelse for det enkelte menneske samt ansvarlighed over for fællesskabet. Trivsel, baseret på begreber som åbenhed, tillid, omsorg og selvværd, er væsentlig i skolens dagligdag.

På skolen samarbejder vi bevidst mod det mål:

 • at styrke den enkelte elevs demokratiske, kreative og intellektuelle udvikling.
 • at fremme elevernes muligheder for at være fysisk og socialt velfungerende.
 • at udvikle forståelse og ansvarlighed for egen tilværelse, for vores fælles livsbetingelser og for naturen og miljøet.

SKOLENS ORDENSREGLER
Du skal ved din opførsel bidrage til, at alle kan befinde sig godt på skolen.

 1. 0. - 3. årgang har udeområder i den asfalterede skolegård og i området syd for ”Regnbuen”. 4. – 9. årgang kan benytte de øvrige udeområder.
 2. I fritimer må du være i kantinen eller i pædagogisk servicecenter.
 3. I sneperioder må 0. – 3. årgang kaste med sne syd for ”Regnbuen”. 4. – 7. årgang syd for musiklokalet og 8. – 9. årgang på området vest for glasgangen.
 4. Du må ikke forlade skolen i pauser og fritimer.
 5. Du skal stille cyklen i cykelkælderen eller på cykelparkeringspladsen ved Tårs Møllegade.
 6. I cykelkælderen må du ikke opholde dig unødvendigt.
 7. Ting, du ødelægger med vilje eller ved grov uagtsomhed, forventes erstattet af dig eller dine forældre.
 8. Husk at rydde op efter dig.

Lærerne i de enkelte områder kan sammen med skolelederen fastsætte mere detaljerede regler.

”MOBNING – ET MODSPIL TIL MOBNING”
Definition på mobning: En person bliver mobbet, når han eller hun gentagende gange og over en vis tid
bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Under følgende overskrift vil skolen forholde sig til emnet:

Et godt lærested – Et godt værested

I skolens ordensregler står der bl.a.: ”Du skal ved din opførsel bidrage til, at alle befinder sig godt på
skolen.”


I skolens målsætning står der bl.a.: ”På skolen samarbejder vi bevidst om at fremme elevernes muligheder
for at være socialt velfungerende.”


Hvordan kan vi nå disse mål?

Hvad kan skolen/lærerne gøre?

 • De voksne på skolen har så megen positiv kontakt med eleverne som muligt.
 • De voksne på skolen er engagerede, igangsættende, har indføling, viser respekt og tiltro til børnene.
 • Der skal være mulighed for kollegial supervision/vejledning, en hjælp til ændring og udvikling.
 • De voksne er tydelige identifikationsfigurer.
 • Skolen er formidler af værdier og normer. Evt. tema om etik/værdisætning/holdningsdannelse/ menneskerettighederne/ Børne-konventionen.
 • I teamet omkring klassen støtter man hinanden i at strukturere styrkelse af børnenes ressourcer og relationer.
 • Der etableres et tæt samarbejde med forældrene.
 • Forældrene orienteres så tidlig som muligt om, hvad mobning er, og hvordan skolen og hjemmet i fællesskab kan være med til at forhindre det.
 • På aktivitetsdage sammensættes holdene på tværs af klasserne.
 • Der etableres et tæt samarbejde med forældrene.
 • Forældrene orienteres så tidlig som muligt om, hvad mobning er, og hvordan skolen og hjemmet i fællesskab kan være med til at forhindre det.
 • På aktivitetsdage sammensættes holdene på tværs af klasserne.
 • Der etableres venskabsklasser, hvor aktiviteterne kan være oplæsning, optrin, skovtur, fællesspisning, frikvarters-aktiviteter osv.
 • Eleverne engagerede i at holde skolen i orden.
 • Flere frikvarterstilbud i form af gode opholdssteder og aktivitetsmuligheder. I en del af frikvartererne har to lærere tilsyn i samme område.
 • I dobbeltlektioner indgår pauser som en naturlig del af undervisningen, hvor de voksne kan blive sammen med børnene.

Hvad kan forældrene gøre?

 • De kan henvende sig så hurtigt som muligt til skolen, hvis deres barn ikke trives.
 • De kan kontakte skolen for at finde ud af, hvordan barnet opfører sig sammen med kammeraterne.
 • De kan være så meget sammen med deres barn som muligt og udvikle det sprogligt og socialt.
 • De kan sørge for, at barnet er udhvilet, forberedt og til tiden.
 • De kan sørge godt for deres barn med hensyn til mad og tøj.
 • De kan tilskynde barnet til at klare så mange opgaver selv som muligt.
 • De kan deltage i forældremøder, forældreråd og lignende.
 • De kan have kontakt til forældrene til de andre børn i klassen.

Hvad kan eleverne gøre?

 • De kan diskutere mobning med klassens lærere.
 • I de enkelte klasser kan der udfærdiges samværsregler.
 • De kan være opmærksomme på andre elevers trivsel.
 • De bør reagere, hvis de er vidne til mobning.
 • Det er vigtigt, at de siger fra/søger hjælp, hvis de bliver mobbet.

Der kan i klassen arbejdes med ”Voldspakken”, ”Samtale i stedet for vold”. ”Den positive jantelov”,
”Samspils-temaerne” (fx vis positive følelser, hvis du er glad for barnet), Barbara Reiders bog ”God
atmosfære i klassen” og mange andre materialer. Desuden kan der arbejdes med social træning med
henblik på at udvikle selvindsigt og tolerance evt. ved hjælp af lærere fra specialundervisningscentret.
Undervisningsministeriet, Skole og Samfund, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har udgivet en del materiale om emnet mobning bl.a. forældrehæfter, elevfoldere og spørgeskemaer.

LITTERATUR OG IDÉER
Kontakt f.eks.

 • skolens pædagogiske Servicecenter
 • skolens specialcen